Współpraca

 

Pracownicy prowadzą własne badania naukowe, współpracują z ośrodkami naukowymi m.in.:

  • Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi,
  • Wyższą Szkołą Informatyki w Bydgoszczy,
  • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - Warszawa
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Odwykowego - Gorzyce
  • Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej - Urząd Marszałkowski - Katowice
  • placówkami lokalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.