DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum,  przedstawiając kartę ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym potwierdza prawo do leczenia. W sytuacji gdy nie posiadamy wyżej wymienionej karty dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności  potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 

I. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

 

II. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 

III. dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 

IV. dla emerytów i rencistów

 

 • legitymacja emeryta lub rencisty.
 • elektroniczna karta pełniąca funkcję Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

V. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa

 

 • aktualną kartę EKUZ;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA);
 • aktualny odcinek emerytury lub renty;
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty

 

VI. dla osoby bezrobotnej

 

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 

VII. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 

VIII. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

 

IX.  dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń! Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia.

 

X.  świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

 

 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS; w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

 

XI. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

 

XII.  dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 

 • poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;
 • karta EKUZ (lub certyfi kat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP;

 

XIII.  dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia; Jeżeli pacjent przebywający w szpitalu nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
- nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia,
- lub terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.